035-6284810 info@ergogooi.nl

   Ergotherapie Gooi en Omstreken

   Ergotherapie Gooi en omstreken: Praktijkinformatie

   Als u op zoek bent naar een betrouwbare ergotherapeut in het Gooi, bent u bij Ergotherapie Gooi en Omstreken aan het juiste adres. Wij zijn een vrijgevestigde ergotherapiepraktijk in Hilversum.

   Ons kantoor is gevestigd aan de Veerstraat 29E en u kunt ons dagelijks voor een afspraak bellen op ons centrale nummer.

    

   Over de praktijk

   Eind 2006 begon de praktijk met één ergotherapeut, er kwam meer en  meer vraag naar ergotherapie met name bij de mensen thuis. Al snel kwam er een tweede ergotherapeut bij; maakten we in die tijd nog gebruik van een kantoortje binnen een verzorgingshuis, in 2009  werd de vraag naar ergotherapie zo groot dat er werd gezocht naar een eigen pand van waar uit in 2010 vijf ergotherapeuten dagelijks de vele aanvragen oppakten. Inmiddels is Ergotherapie Gooi en Omstreken uitgegroeid tot een begrip in Hilversum en de hele omgeving.

   Werkwijze

   Het kan voorkomen dat u door ziekte, handicap of beperking uw dagelijkse activiteiten niet meer naar behoren kunt uitvoeren. Bij Ergotherapie Gooi en Omstreken worden de problemen die u tegenkomt in het dagelijks leven samen met u besproken en na observatie wordt er dan naar passende oplossingen gezocht. Deze behandeling/zorg is op maat; dat wil zeggen dat de behandelingen zijn afgestemd op uw specifieke klachten en/of problemen. Door advies, training en gebruik van hulpmiddelen maken wij het weer mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

    

   Wat kunt u verwachten van onze ergotherapeuten?

   Wij bieden in de gehele regio Gooi- en Vechtstreek en Eemland, Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie (EEE). Ons team bestaat uit maar liefst vijf ergotherapeuten die, indien nodig, bij u aan huis komen om u van dienst te zijn. Alle ergotherapeuten van Ergotherapie Gooi en Omstreken zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor zijn ze altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ergotherapie om deze toe te kunnen passen tijdens een behandeling.

   Bovendien werken onze ergotherapeuten samen met diverse huisartsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Zo hebben wij ook een goede samenwerking met verschillende thuiszorgorganisaties en Fysiotherapie Douma. Hierdoor bent u bij Ergotherapie Gooi en Omstreken verzekerd van zeer goede kwalitatieve zorg.

   Vergoeding ergotherapie

   Per kalenderjaar wordt 10 uur ergotherapie vergoed via uw basisverzekering. Wij hebben met elke zorgverzekeraar in Nederland een contract, u krijgt dan ook voor de behandelingen die vergoed worden geen rekening van ons. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  Elke Nederlander is verplicht verzekerd in de basisverzekering en kan daarnaast een aanvullende verzekering kiezen.

   Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering, valt onder het wettelijk eigen risico. Het eigen risico is verplicht voor iedereen die 18 jaar of ouder is. U betaalt per kalenderjaar het bedrag voor uw eigen risico aan zorgkosten. Naast dit verplichte eigen risico kunt u met uw ziektekostenverzekeraar een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken. Wilt u weten hoeveel uren ergotherapie exact worden vergoed en wat uw eigen risico is, neemt u dan contact op met uw ziektekostenverzekering.

   Ook zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist kunt u een afspraak met de ergotherapeut maken, dit heet Directe Toegankelijkheid Ergotherapeut (DTE). Voor behandeling aan huis kan een verwijsbrief van uw huisarts nodig zijn.

   Voor meer informatie over de vergoedingen van uw zorgverzekering of het eigen risico kunt u de website van de Rijksoverheid of de website van uw eigen zorgverzekeraar raadplegen.

    

   Afspraak maken / afzeggen

   Tijdens werkdagen kunt u telefonisch een afspraak maken / wijzigen. Buiten kantooruren kunt u een voicemailbericht achterlaten.

   Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd. Indien u binnen 24 uur voor aanvang uw afspraak annuleert of wilt verplaatsen, kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

   Heeft naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend ergotherapeut.

    

   Behandeltijd / duur

   De ergotherapeut probeert u zoveel mogelijk te behandelen op het afgesproken tijdstip, maar het kan altijd voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden behandelingen uitlopen, waardoor het niet lukt om met uw behandeling te beginnen op het afgesproken tijdstip. Mocht een behandeling niet door kunnen gaan, dan wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt of wordt de behandeling overgenomen door een collega.

   Bij behandeling aan huis is het lastig om een exact tijdstip aan te geven waarop de therapeut aanwezig is. Wij geven altijd een richttijd, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld door verkeersomstandigheden of uitval van andere afspraken, de therapeut eerder of later aanwezig is.

   Een ergotherapeutische behandeling heeft geen vaste tijdsduur. De tijdsduur is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van uw klacht en de behandelingsvorm. Tijdens de intake wordt uitgebreid met u besproken welke zaken er door de ergotherapeut worden geregeld, welke contacten er met andere disciplines worden gelegd. Dit alles in overleg met u en uw eventuele mantelzorger.

    

   Kwaliteitsregister

   Alle ergotherapeuten, werkzaam bij Ergotherapie Gooi & Omstreken, zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. De beroepscode en gedragsregels die gevolgd worden wanneer een ergotherapeut is ingeschreven in dit Kwaliteitsregister vormen een belangrijke basis in het contact tussen u en de ergotherapeut. Enerzijds geeft het de ergotherapeuten handvatten om op een verantwoorde wijze hun beroep uit te oefenen en hun gedrag te toetsen, anderzijds maakt het aan de samenleving duidelijk wat men van de ergotherapie en ergotherapeut mag verwachten.

   Wanneer een ergotherapeut is aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici dienen zij aan bepaalde voorwaarden voldoen om lid te mogen blijven. Een voorwaarde hiervoor is het volgen van cursussen en het bijwonen van congressen. Hierdoor blijven de ergotherapeuten op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op hun vakgebied, die zij kunnen gebruiken in de behandeling.

    

   Zorgkaart Nederland 

   ZorgkaartNederland.nl streeft naar het meest complete online overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Door het invullen van uw waardering voor Ergotherapie Gooi & Omstreken draagt u bij aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Op ZorgkaartNederland.nl kunt u onze ergotherapie praktijk een rapportcijfer geven op verschillende punten, zoals accommodatie, medewerkers, luisteren en afspraken. Ook is er ruimte om uw cijfer met een toelichting aan te vullen. Zo kunt u eenvoudig uitdrukken hoe tevreden u bent met onze behandeling. Dit komt de zorg aan onze cliënten ten goede, tevens kunnen wij op basis van uw informatie wij onze kwaliteit nog meer verbeteren. U kunt ook een persoonlijke waardering geven voor een van onze ergotherapeuten. U kunt dan in de zoekfunctie van de Zorgkaart Nederland site de achternaam van uw ergotherapeut typen.

    

   Ergotherapie Nederland

   Alle ergotherapeuten werkzaam bij Ergotherapie Gooi en Omstreken lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

   Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met haar leden zorgt Ergotherapie Nederland dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Daarnaast zetten wij ons in om de bekendheid van het beroep te versterken.
   De algemene doelen van Ergotherapie Nederland zijn:

   Het ontwikkelen en bevorderen van het toepassen van ergotherapie.

   Het behartigen van zaken die het maatschappelijk belang van ergotherapie betreffen.

   Het behartigen van zaken die het belang van het beroep van de ergotherapeut aangaan.

   Het behartigen van de belangen van de vereniging.

   Ook cliënten kunnen op de website van Ergotherapie Nederland algemene informatie over ergotherapie vinden.

    

   Klachtenregeling

   U mag er vanuit gaan dat wij ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop onze ergotherapeuten met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze praktijk.

   Om te beginnen adviseren wij u altijd een gesprek aan te gaan met uw behandelend ergotherapeut of contact op te nemen met de directie van de praktijk. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen. Wij zullen altijd een gesprek met u aangaan om eventuele problemen op te lossen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u uiteraard een familielid of bekende vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn.

   Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u advies en ondersteuning vragen van de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG). Voor adresgegevens van een afdeling IKG bij u in de buurt, kunt u informeren bij Klachtenopvang Zorg: 0900-2437070 (€0,10 per minuut).  De praktijk volgt de op 1 januari 2016 in werking getreden wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

    

   Bejegening

   De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen een handeling dient u dit onmiddellijk aan te geven.

   Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. De behandelende ergotherapeut kan dan beoordelen of (gedeeltelijke) behandeling zinvol is.  Als u er bezwaar tegen heeft om door een ergotherapeut van een ander geslacht  behandeld te worden, dient dit voorafgaand aan het eerste consult aangegeven te worden.  De ergotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u als patiënt respectvol te gedragen en ongewenst informeel gedrag  achterwege te laten.  Als er ongewenste situaties ontstaan zal de behandeling desgewenst in overleg met u worden voortgezet door een andere ergotherapeut of de behandeling worden beëindigd.  Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden gedeeld worden.

    

   Privacy

   Behalve de ergotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere ergotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

   Vertrouwelijke patiëntgegevens worden zodanig afgeschermd dat deze niet voor derden zichtbaar zijn.

   U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend ergotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

   Alleen de gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het ergotherapeutisch behandeldossier opgeslagen.

   Bij beëindiging van het behandeltraject kunt u van ons een enquête ontvangen. De zorgverzekeraar verplicht ons deze enquête af te nemen. De enquête is geheel anoniem. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dit laten weten aan uw ergotherapeut. Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête invult.

    

   Patiëntenrechten

   Indien u behandeld wordt door een ergotherapeut, dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw patiëntendossier. U mag een behandeling weigeren. U heeft  recht op een second opinion. Als u ontevreden bent over de handelwijze van een van onze medewerkers dan is het mogelijk hierover een klacht in te dienen.

    

   Contact

   Voor nadere informatie en het maken van afspraken kunt u ons bereiken:

   035-62 84 810                                                                                                           

   fax: 035-7729815

   e-mail: info@ergogooi.nl

   Ergotherapie Gooi en Omstreken is gevestigd:

   Veerstraat 29E, 1211 HJ Hilversum

   Ingeschreven handelsregister KvK 60023937

   Reviews

   Accuraat & behulpzaam

   ★★★★☆
   4 5 1
   Zeer behulpzaam en accuraat.

   Doorligplek

   ★★★★☆
   4 5 1
   Mijn vader was ernstig ziek en had een beginnende doorligplek op zijn stuitje. Toen ik de ergotherapie belde, werd meteen geregeld dat er nog diezelfde middag een ergotherapeute langskwam, die meteen een speciaal matras organiseerde. Wat een service!

   Fijn dat ze aan huis komen...

   ★★★★★
   5 5 1
   Ik wist niet wat ergo-therapie was, maar ik ben heel goed geholpen, wat fijn dat hun aan huis komen en dat ik er niet voor weg hoef.