Algemene voorwaarden

Privacy

Behalve de ergotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere ergotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwelijke patiëntgegevens worden zodanig afgeschermd dat deze niet voor derden zichtbaar zijn.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend ergotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen de gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het ergotherapeutisch behandeldossier opgeslagen.

Bij beëindiging van het behandeltraject kunt u van ons een enquête ontvangen. De zorgverzekeraar verplicht ons deze enquête af te nemen. De enquête is geheel anoniem. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dit laten weten aan uw ergotherapeut. Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête invult.

Bejegening

De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen een handeling dient u dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. De behandelende ergotherapeut kan dan beoordelen of (gedeeltelijke) behandeling zinvol is.  Als u er bezwaar tegen heeft om door een ergotherapeut van een ander geslacht  behandeld te worden, dient dit voorafgaand aan het eerste consult aangegeven te worden.  De ergotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u als patiënt respectvol te gedragen en ongewenst informeel gedrag  achterwege te laten.  Als er ongewenste situaties ontstaan zal de behandeling desgewenst in overleg met u worden voortgezet door een andere ergotherapeut of de behandeling worden beëindigd.  Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden gedeeld worden.

Patiëntenrechten

Indien u behandeld wordt door een ergotherapeut, dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw patiëntendossier. U mag een behandeling weigeren. U heeft  recht op een second opinion. Als u ontevreden bent over de handelwijze van een van onze medewerkers dan is het mogelijk hierover een klacht in te dienen.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de medewerkers in de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan of dat u niet volgens afspraak behandeld bent, dan kunt u dit kenbaar maken volgens de binnen de praktijk geldende klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u opvragen bij uw behandelend ergotherapeut of bekijken op onze website. Wij stellen het op prijs dat, indien u vragen of suggesties heeft, u dit kenbaar maakt aan een van onze medewerkers.

Vergoeding ergotherapie

Wij hebben met elke zorgverzekeraar in Nederland een contract, u krijgt dan ook voor de behandelingen die vergoed worden geen rekening van ons. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  Elke Nederlander is verplicht verzekerd in de basisverzekering en kan daarnaast een aanvullende verzekering kiezen.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering, valt onder het wettelijk eigen risico. Het eigen risico is verplicht voor iedereen die 18 jaar of ouder is. U betaalt per kalenderjaar het bedrag voor uw eigen risico aan zorgkosten. Naast dit verplichte eigen risico kunt u met uw ziektekostenverzekeraar een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken. Wilt u weten hoeveel uren ergotherapie exact worden vergoed en wat uw eigen risico is, neemt u dan contact op met uw ziektekostenverzekering.

Ook zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist kunt u een afspraak met de ergotherapeut maken, dit heet Directe Toegankelijkheid Ergotherapeut (DTE). Voor behandeling aan huis kan een verwijsbrief van uw huisarts nodig zijn.

Voor meer informatie over de vergoedingen van uw zorgverzekering of het eigen risico kunt u de website van de Rijksoverheid of de website van uw eigen zorgverzekeraar raadplegen.

Behandeltijd / duur

De ergotherapeut probeert u zoveel mogelijk te behandelen op het afgesproken tijdstip, maar het kan altijd voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden behandelingen uitlopen, waardoor het niet lukt om met uw behandeling te beginnen op het afgesproken tijdstip. Mocht een behandeling niet door kunnen gaan, dan wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt of wordt de behandeling overgenomen door een collega.

Bij behandeling aan huis is het lastig om een exact tijdstip aan te geven waarop de therapeut aanwezig is. Wij geven altijd een richttijd, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld door verkeersomstandigheden of uitval van andere afspraken, de therapeut eerder of later aanwezig is.

Een ergotherapeutische behandeling heeft geen vaste tijdsduur. De tijdsduur is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van uw klacht en de behandelingsvorm. Tijdens de intake wordt uitgebreid met u besproken welke zaken er door de ergotherapeut worden geregeld, welke contacten er met andere disciplines worden gelegd. Dit alles in overleg met u en uw eventuele mantelzorger.

Afspraak maken / afzeggen

Tijdens werkdagen kunt u telefonisch een afspraak maken / wijzigen. Buiten kantooruren kunt u een voicemailbericht achterlaten.

Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd. Indien u binnen 24 uur voor aanvang uw afspraak annuleert of wilt verplaatsen, kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Heeft naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend ergotherapeut.