035-6284810 info@ergogooi.nl

Mantelzorgers en vrijwilligers

Informatie

Mantelzorgers en vrijwilligers geven informele zorg. De politiek wil dat gemeenten en zorgverleners bij zorg en ondersteuning meer letten op de mogelijkheden voor informele zorg.

Hierbij moeten gemeenten meer aandacht hebben voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Dit is allemaal wettelijk geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wmo = Mantelzorg bij lichtere zorg thuis
Krijgt iemand ondersteuning van de gemeente via de Wmo  Dan gaat de gemeente na wat de burger en zijn mantelzorger(s) zelf kunnen en willen doen. De gemeente kijkt ook of de mantelzorger daarbij professionele hulp nodig heeft. Dit kan de zorgtaak van de mantelzorger verlichten, waar dat nodig en mogelijk is. De ondersteuning kan een algemene voorziening zijn. Of een maatwerk.

Wlz = Mantelzorg bij langdurige zorg
Langdurige zorg is voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Zorgaanbieders maken met elke cliënt een zorgplan. Hierin staan afspraken over de precieze invulling van de zorg. Als de cliënt dat wil, kan de mantelzorger ook bij de bespreking van het zorgplan zijn.

Gemeente ondersteunt de mantelzorger
Mantelzorgers moeten ondersteuning kunnen krijgen, zodat zij niet overbelast raken.  Als het nodig is, kan een professionele kracht of vrijwilliger de zorg tijdelijk overnemen. Dit is respijtzorg.

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning aan inwoners en hun mantelzorg, zoals de respijtzorg.

Samenwerking beroepszorg, mantelzorg en vrijwilligers

De professionele zorgverlener moet de mantelzorger meer als gelijkwaardige partner beschouwen. Daarnaast moet een professional zoals de ergotherapeute letten op de volgende punten:

heeft de mantelzorger hulp nodig;
heeft de mantelzorgers nog tijd voor zichzelf;
eventuele (dreigende) overbelasting van de mantelzorger

Ontwikkeling van informele zorg

Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning. Het kabinet heeft samen met zorg- en welzijnsorganisaties deze ondersteuning opgesteld. Gemeenten en organisaties voor mantelzorgers en vrijwilligers hebben hier ook aan meegewerkt. In de agenda staan 4 thema’s, acties en aanbevelingen voor een betere ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers:

1. Samenwerking tussen formele en informele zorg en ondersteuning
Bijvoorbeeld door een betere afstemming van de werkzaamheden van de professionele zorg (formele zorg) en de mantelzorgers (informele zorg).

2. Goed toerusten van mantelzorgers en zorgvrijwilligers
Bijvoorbeeld door contact met andere mantelzorgers , goede voorlichting en respijtzorg.

3. Ontwikkeling van deskundigheid bij zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers
Beroepskrachten in de zorg kunnen leren de mantelzorger beter te begeleiden. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen door scholing en training ook beter met de beroepskracht samenwerken.

4. Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk
Activiteiten, taken en omstandigheden en wensen van vrijwilligers zijn diverser en complexer geworden. Vrijwilligersorganisaties en overheden moeten daar rekening mee houden.