035-6284810 info@ergogooi.nl

   Voor wie is ergotherapie?

   Ergotherapie kan ingezet worden bij een breed scala aan ziektebeelden. Een ergotherapeut richt zich niet op het ziektebeeld, maar op de praktische gevolgen hiervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

   Bijna 20 procent van de inwoners van Nederland heeft te maken met problemen in de gezondheid. Elk ziektebeeld brengt andere beperkingen met zich mee. Het uitvoeren van activiteiten in de woon-, leef- en werkomgeving wordt daarmee vaak moeilijker, met als gevolg een vermindering van de kwaliteit van leven.

   Ergotherapie richt zich op mensen die problemen hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en kijkt naar de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.

   Van een aantal veel voorkomende gezondheidsklachten vindt u op deze pagina nadere informatie.

   Hieronder treft u een aantal ziektebeelden aan, waarbij inzet van ergotherapie vaak nuttig is.

   Beroerte

   Bij een beroerte werkt plotseling een deel van de hersenen niet meer. Een beroerte noemt men CVA, dat staat voor Cerebro Vasculair Accident, vrij vertaald is dit een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’.
   Bij een beroerte werkt ineens een deel van de hersencellen niet meer. Iemand krijgt dan uitvalsverschijnselen, zoals een verlamde arm, een scheve mond of diegene kan moeilijk praten. Vrijwel altijd heeft een beroerte een halfzijdige verlamming aan de tegenover gelegen lichaamshelft tot gevolg (met eventueel een spraakstoornis). Meestal is er sprake van een bewustzijnsdaling.Een beroerte kan op verschillende manieren ontstaan:–  Door een tijdelijk tekort aan bloed in bepaalde hersencellen: TIA.–  Door een blijvend afgesloten bloedvat in de hersenen: herseninfarct.–  Door een kapot bloedvat in de hersenen: hersenbloeding.De gevolgen van een beroerte hangen af van de plaats van de TIA of CVA. Afhankelijk van de plaats in de hersenen kan een beroerte leiden tot apraxie (het niet goed meer doelgericht kunnen uitvoeren van alledaagse handelingen), verlammingen, stoornissen bij spreken en taal, verwaarlozen van een lichaamszijde, veranderingen in gedrag en persoonlijkheid en stoornissen bij het zien. Meer informatie vindt u op http://www.hersenletsel-uitleg.nl/.

   Een ergotherapeut kan door middel van observatie en onderzoek de gevolgen van een beroerte op het dagelijks handelen in kaart brengen en advies geven waardoor de kwaliteit van leven verbetert.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.

   Dementie

   dementie ergotherapie HilversumBij dementie gaan er steeds meer hersencellen of verbindingen tussen de hersencellen kapot. Hierdoor kunnen verschillende functies van het denkvermogen verminderen. Zo kan iemand vergeetachtig worden, kunnen taalproblemen ontstaan, kunnen zich veranderingen in gedrag en persoonlijkheid voordoen en wordt het uitvoeren van taken moeilijker. Samen met de ergotherapeut is het mogelijk sommige taken weer op te pakken. Door structuur in taken aan te brengen of anders om te gaan met taken zijn verbeteringen mogelijk. Eventueel kunnen hulpmiddelen of aanpassingen in de omgeving worden ingeschakeld. Soms kan de rol van de mantelzorger door advies van de ergotherapeut worden verlicht.

   Meer informatie vindt u op http://www.hersenletsel-uitleg.nl/.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.

   Ziekte van Parkinson

   De ziekte van Parkinson is een aandoening aan de hersenen, waarbij bepaalde cellen in de hersenen afsterven. Deze cellen maken de stof ‘dopamine’ aan, noodzakelijk voor de controle van lichaamsbewegingen. Klachten die regelmatig voorkomen: Stijfheid, trillen in rusthouding, langzamer en minder bewegen, schuifelend lopen met minder meebewegen van de armen, verminderde gelaatsuitdrukking (maskergelaat), zachtere en monotone spraak, moeite met fijne vingerbewegingen (schrijven), moeite met balans en coördinatie, depressie, geheugenstoornissen, slaapstoornissen, lage bloeddruk, obstipatie en cognitieve achteruitgang.

   De ziekte van Parkinson is een ‘progressieve’ ziekte. Dat wil zeggen dat de klachten vaak geleidelijk beginnen en meestal na verloop van tijd toenemen. Natuurlijk gaat dit proces niet bij iedereen even snel, heeft niet iedereen dezelfde klachten en zijn de klachten met de juiste behandeling vaak redelijk te beheersen.

   Parkinsonisme

   Onder parkinsonisme wordt verstaan: alle ziekten die qua verschijnselen lijken op de ziekte van Parkinson. Voorbeelden zijn Multiple Systeem Atrofie (MSA) en Progressieve Supranucleaire Parese (PSP).

   Meer informatie vindt u op http://www.hersenletsel-uitleg.nl.

   Ergotherapie

   De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Daardoor ontstaan er op termijn problemen in het dagelijks handelen, dit door bijvoorbeeld problemen in het bewegen, traagheid, vermoeidheid, vergeetachtigheid, of moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen.

   U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken, uitgaande van uw mogelijkheden en die van uw omgeving. De ergotherapeut denkt mee over praktische oplossingen en alternatieven.

   Ook uw partner of naaste kan bij de ergotherapeut terecht met vragen over bijvoorbeeld de ondersteuning of begeleiding die u nodig heeft, het weer oppakken van gezamenlijke activiteiten of het verbeteren van de balans tussen de zorgactiviteiten en eigen activiteiten.

   Hoe ziet de therapie eruit?

   Parkinson net aangesloten ergotherapeut ergotherapieDe ergotherapeut start met het in kaart brengen van uw dag, wat voor u belangrijk is en wat uw wensen zijn. Eventueel wordt een observatie gedaan van een dagelijkse activiteit om na te gaan wat uw beperkingen en mogelijkheden zijn. Samen met u worden doelen en een plan van aanpak opgesteld. Er vindt regelmatig evaluatie plaats van de doelen, de begeleiding door de ergotherapie en wat u verder zelf kunt doen.

   Voorbeelden uit de praktijk zijn onder andere:

   • Activiteiten op een andere manier uitvoeren, in stappen opdelen, voorkomen dat twee taken tegelijk gedaan moeten worden. Daarbij wordt advies gegeven over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen en begeleidt de ergotherapeut het traject bij aanvraag van voorzieningen bij WMO, UWV en zorgverzekeraar.
   • Gebruik maken van strategieën (cues) die bruikbaar zijn, wanneer er sprake is van freezing.
   • Aandacht voor de indeling van de dag en de week.
   • Het vinden van een balans tussen rust en inspanning.


   Samenwerking 

   Onze Parkinsontherapeut is aangesloten bij ParkinsonNet Nederland. Bij de ergotherapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van de landelijke richtlijnen en vindt overleg en afstemming plaats met andere betrokken behandelaars.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.

    

   Chronische longziekten

   Wat zijn chronische longziekten en hoe ontstaan ze?

   COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease of in het Nederlands: Chronische Obstructieve Long Ziekte) is een verzamelnaam voor een aantal longaandoeningen zoals emfyseem en chronische bronchitis

   Chronische bronchitis: Bij chronische bronchitis zijn de vertakkingen (bronchiën) die naar de longen toe lopen ontstoken. Uw lichaam maakt door de ontstekingen meer slijm aan, waardoor ademhaling lastiger is en u sneller vermoeid wordt.

   Longemfyseem : aan het eind van de vertakkingen in de longen bevinden zich longblaasjes. Deze zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt en dat afvalstoffen weer worden uitgeademd. Dat doen ze via een netwerk van hele kleine bloedvaatjes, die om de longblaasjes heen liggen. Via deze bloedvaatjes komt de ingeademde zuurstof in het bloed terecht. Bij longemfyseem gaan er steeds meer longblaasjes stuk of raken met elkaar vergroeid. Longblaasjes die zijn beschadigd, kunnen niet meer herstellen. Zonder longblaasjes is het moeilijker om zuurstof op te nemen. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

   Wat zijn de gevolgen?

   Doordat uw longen beschadigd zijn, krijgt u minder zuurstof. Dit heeft invloed op uw dagelijks handelen. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld traplopen, aankleden of het huishouden doen u zwaar valt. Soms is het beter uw dagelijkse handelingen beter over de dag te verdelen, zodat u nog energie overhoudt voor bijvoorbeeld sociale contacten en hobby’s.

   Soms is de longaandoening zo ernstig dat lopen moeilijk is en het is nodig om aangepast vervoer te gebruiken, zoals een scootmobiel.

   Wat kan ergotherapie voor u betekenen?

   De ergotherapeut kan naast praktische adviezen die het dagelijks handelen gemakkelijker maken, ook samen met u kijken hoe u het beste de uw energie over de dag kunt verdelen, zodat u nog fut overhoudt voor zaken die u leuk vindt.

   Mocht u aangepast vervoer nodig hebben, dan kan de ergotherapeut samen met u bespreken welke vorm het meest geschikt is voor u en u ondersteunen bij de aanvraag ervan. Ook het geven van scootmobiellessen behoort tot de mogelijkheden.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.

   Pijnklachten

   Wat is pijn?

   Pijnklachten heeft iedereen wel eens, denk maar aan kiespijn, rugpijn, hoofdpijn et cetera. Maar wat is pijn nu eigenlijk? Pijn is een waarschuwing van het lichaam dat er iets in ons lichaam is beschadig over overbelast is. Het kan bijvoorbeeld optreden bij een verwonding, ontsteking of ziekte. Het zet ons aan tot het nemen van maatregelen om ons zelf te beschermen en de oorzaak van de pijn te bestrijden. Pijn is vervelend maar kan dus ook nuttig zijn.

   Niet altijd is er echter een duidelijke oorzaak te vinden voor pijn, we weten dan niet goed waar de pijn vandaan komt. Dit maakt het moeilijker geschikte maatregelen te nemen.

   Pijn is onder te verdelen in verschillende soorten, de bekendste zijn de acute en de chronische pijn, maar ook de pijn zonder bekende oorzaak komt veelvuldig voor.

   Acute pijn ontstaat direct na een verwonding of beschadiging van het lichaam. Meestal gaat deze pijnsoort redelijk snel weer over. Bijvoorbeeld wanneer je in je vinger snijdt, voel je dat direct. Zodra de wond is genezen, is vaak ook de pijn verdwenen.

   Chronische pijn is pijn die lang aanhoudt, minimaal 3 tot 6 maanden. Bij chronische pijn zijn als er geen aanwijzingen meer zijn van weefselschade; de onderliggende ziekte of het letsel is in feite al genezen, maar de pijn resteert. Chronische pijn heeft geen waarschuwingsfunctie meer en is in feite nutteloos.

   Pijn van onbekende oorzaak

   Daarnaast is van veel soorten pijn de oorzaak onbekend. Het is vaak ook onbekend of er sprake is van weefselschade. Als deze pijnen lang aanhouden worden ze ook chronisch genoemd.

   Wat zijn de gevolgen?

   Vaak is pijn tijdelijk en onschuldig. In veel gevallen weet je zelf direct de oorzaak. Zo niet, dan is de plaats waar je de pijn voelt vaak een goede aanwijzing.

   Soms is het nemen van een pijnstiller voldoende om de pijn af te laten nemen.

   Als de pijn langer aanhoudt of plotseling en hevig optreedt is het verstandig contact op te nemen met de huisarts. In geval van chronische pijn kan de huisarts je zonodig verwijzen naar een specialist. Dat betekent niet altijd dat je daar ook van je pijn afgeholpen zult worden. Soms zit er niets anders op dan te leren omgaan met je pijn.

   Pijn is dus niet alleen een teken van een verwonding of heeft altijd een duidelijke oorzaak. Hoeveel pijn u ervaart wordt mede bepaald door hoe u gewend bent om met pijn om te gaan. Ook andere persoonlijke factoren zoals het bestaan van een depressie of angst kunnen uw pijn erger maken.

   Wat kan ergotherapie voor u betekenen?

   Hoeveel pijn je ervaart, is voor iedereen anders. Bovendien kunnen de omstandigheden een rol spelen. Als u angstig of gestrest bent, zult u meer pijn voelen, dan wanneer u zich op uw gemak voelt.

   Verder kan pijn van invloed zijn op het dagelijks leven zoals werk, huishouden of hobby, dus op de kwaliteit van uw leven. Als u veel last van de pijn heeft zult u zich hierdoor mogelijk beperkt voelen.

   De ergotherapeut kan samen met u bekijken welke beperkingen er bestaan in uw dagelijks handelen.

   Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar uw dagindeling worden gekeken en worden geprobeerd uw belasting en belastbaarheid te vergroten. De ergotherapeut kan u leren een balans te vinden tussen spanning en ontspanning, waardoor u meer energie overhoudt voor de zaken die u belangrijk vindt.

   Verder besteedt de ergotherapeut aandacht aan bewustwording van uw houding en beweging.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.

   Arbeidsgerelateerde klachten

   Wat zijn arbeidsgerelateerde klachten en hoe ontstaan ze?

   Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die voortkomen uit uw werksituatie. Deze klachten kunnen uw welbevinden dusdanig beïnvloeden dat u uw werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kunt uitvoeren. Soms worden de werk gerelateerde klachten zo erg dat mensen in de ziektewet belanden. Bekende voorbeelden van arbeidsgerelateerde klachten zijn RSI (KANS), lage rugklachten of nekklachten.

   Wat zijn de gevolgen?

   ergotherapie HilversumLang achter elkaar werken, steeds in dezelfde houding werken en herhaalde bewegingen maken tijdens het werken kunnen allerlei klachten veroorzaken. Bekende voorbeelden hiervan zijn RSI (KANS), lage rugklachten of nekklachten.

   Daarnaast kan een verhoogde werkdruk leiden tot bijvoorbeeld hoofdpijn, slaapproblemen, vermoeidheid en concentratieproblemen.

   Wat kan ergotherapie voor u betekenen?

   Hebt u last van arbeidsgerelateerde klachten, dan zal in eerste instantie een werkplekanalyse plaatsvinden. De ergotherapeut komt ter plekke kijken of bijvoorbeeld uw bureau goed is ingesteld, of een repeterende handeling niet op een andere manier kan worden uitgevoerd of dat er mogelijk andere oorzaken zijn die klachten kunnen veroorzaken.

   De ergotherapeut kan hierover adviseren. Verder is het vaak mogelijk om diverse hulpmiddelen uit te proberen, zoals aangepast meubilair, muizen, toetsenborden, documenthouders et cetera.

   Werkplekadvies is niet alleen nuttig voor kantoorpersoneel. Ook onderwijzend personeel, huishoudelijk medewerkers, kappers, winkelpersoneel, productiemedewerkers, horecapersoneel doen een beroep op onze ergotherapeuten.

   Aangezien steeds meer mensen vanuit huis werken, is het voor de ergotherapeut ook mogelijk bij u thuis langs te komen.

   Daarnaast geeft de ergotherapeut ook preventieve voorlichting en advies aan werkgevers en werknemers.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.

   Chronische Rugklachten

   Chronische rugklachten kunnen onder andere ontstaan door hoge belasting, stress, artrose van de rugwervels of botontkalking (osteoporose). Door de belasting te veranderen of verschillende houdingen aan te nemen kunnen de klachten verminderen.

   De ergotherapeut kijkt naar uw dagelijkse activiteiten en inventariseert wanneer of waardoor de pijn heviger wordt. De verschillende houdingen die u tijdens een activiteit aanneemt kunnen zorgen voor de extra belasting van uw lichaam. De ergotherapeut adviseert op welke wijze u het beste bepaalde activiteiten kunt uitvoeren.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.

   Reumatische Aandoeningen

   Reumatoïde artritis

   ergotherapie reumaBij reumatoïde artritis (RA) is sprake van gewrichtsontstekingen. Meestal begint reumatoïde artritis in de vingers of de tenen. Veel voorkomende klachten zijn stijfheid, pijn, zwelling en warme gewrichten.

   Samen met uw ergotherapeut wordt gekeken naar de activiteiten waar u problemen bij ondervindt in uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld wanneer u door pijn in uw handen moeite heeft met het openen van flessen. De ergotherapeut kan dan samen met u verschillende hulpmiddelen, zoals een flessenopener proberen.

   Artrose

   Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen van gewrichten dunner en zachter wordt. Het openbaart zich voornamelijk in grote gewrichten zoals de nek, knieën, heupen en vingers. Artrose is een aandoening die in de loop van de tijd langzaam zal verergeren.

   De ergotherapeut brengt met u in kaart bij welke activiteiten u problemen ervaart. Zo kunt u door de stijfheid moeite hebben om uit bed komen. De ergotherapeut kan dan samen met u proberen of bijvoorbeeld een bedbeugel uitkomst biedt. Een bedbeugel kan worden gebruikt als steun bij het opstaan uit bed of bij het omdraaien in bed.

   Fibromyalgie

   Een andere benaming voor fibromyalgie die vaak wordt gebruikt is ‘weke delen reuma’. Deze aandoening zorgt voor pijn in het bindweefsel en de spieren. De oorzaak van deze klachten is nog onbekend. Mensen met fibromyalgie ervaren stijfheid, pijn en vermoeidheid.

   Tijdens het uitvoeren van activiteiten in uw dagelijkse leven kunnen de klachten verergeren. Wanneer u bijvoorbeeld zware objecten moet tillen, kan een ergotherapeut u adviezen geven over een juiste houding zodat de klachten geminimaliseerd kunnen worden.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.


   Zorg na een operatie

   ergotherapie zorg na operatieWanneer u een geplande operatie ondergaat, zoals een nieuwe knie of heup, kan de ergotherapeut worden ingeschakeld. De ergotherapeut zal voorafgaand aan de operatie bij u thuis komen.

   Er wordt in kaart gebracht welke problemen u mogelijk kunt ervaren in de thuissituatie na de operatie. De ergotherapeut kan u vervolgens informeren over ondersteunende zorg, hulpmiddelen of aanpassingen. Zo komt u goed voorbereid thuis na uw operatie.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.

   Kwetsbare ouderen

   Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. Als gevolg van ingewikkelde problematiek wordt de situatie complex; ziekte, beperkingen en kwetsbaarheid zijn verweven met elkaar en bemoeilijken de diagnostiek en behandeling. Het kan ook zijn dat de organisatie van de zorg complex is; als een combinatie van verschillende zorgverleners nodig is en de mantelzorg beperkt is of uitvalt.

   Kwetsbaarheid wordt niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Hoewel het voorkomen van kwetsbaarheid  toeneemt met de leeftijd, zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar.  Kwetsbaarheid is geen diagnose. Kwetsbaarheid wordt gezien als een geriatrisch syndroom met meerdere oorzaken. Deze meerdere oorzaken hebben op complexe wijze invloed op elkaar en presenteren zich uiteindelijk met een of meerdere symptomen; bijvoorbeeld vallen, verlies van gewicht of het kwijt raken van de regie.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.Ergotherapie

   Mantelzorg

   Mantelzorgers zorgen langdurig voor hun hulpbehoevende of zieke partner, ouder, familielid of vriend. Bij de zorg voor iemand die dicht bij u staat, komen vaak veel zaken kijken en krijgt u te maken met nieuwe situaties. De beperkingen die u in het dagelijks handelen ondervindt, kunnen ingewikkeld zijn.

   Een ergotherapeut kan u hierbij begeleiden. Samen met de ergotherapeut kijkt u naar de mogelijkheden wat betreft betekenisvol handelen van u partner, ontlasting van zorgtaken door middel van taakverdelingen of het beter leren omgaan met de beperkingen van uw partner.

   Voor afspraak en advies neemt contact op met Ergotherapie Gooi en Omstreken, tel. 035-6284810, info@ergogooi.nl.